Opleiding tot perfectionismecoach

Leren mensen helpen zichzelf te bevrijden van dit belemmerend patroon en zo meebouwen aan een groter geheel dat iedereen uitnodigt om op een ontspannen manier zichzelf te zijn en zichzelf voordurend te ontwikkelen zonder stress.

 

 

Met deze training willen we:

 

 • Coaches, therapeuten, hulpverleners, leerlingsbegeleiders, artsen, ...inzicht verschaffen in dit patroon, hen leren filters te ontwikkelen om het te herkennen.
 • Hen bijbrengen welke de gevolgen van dit patroon kunnen zijn, zowel op lichamelijk, geestelijk als maatschappelijk vlak
 • Hen een methodiek aanreiken om hun cliënten de kans te geven zich te bevrijden van dit patroon en van het eeuwige moeten.

 

Via deze training wensen we een groep professionals – noem het therapeuten of coaches - te begeesteren om te gaan werken met mensen die lijden aan het patroon en hen te helpen zich te bevrijden van de nadelige symptomen.

 

Op deze manier willen we een concrete bijdrage leveren aan de omgeving waarbinnen deze cliënten leven.  Door hen te helpen zich te bevrijden, stoppen we tenminste op die plek het doorgeven van het patroon.  Het is alsof we een ziektevirus behandelen bij een aantal patiënten, waardoor ze zelf genezen en het virus ook niet meer kunnen doorgeven aan anderen. Meer nog: iemand die zich bewust geworden is van het patroon dat hem/haar jaren gestuurd heeft en zich daarvan bevrijd heeft, wordt vaak op zijn of haar manier een “bevrijder” van anderen die met het patroon kampen.

 

 

Wat is perfectionisme ?

 

Perfectionisme is het basispatroon van onze maatschappij en van onze tijd.

Twee kernwoorden liggen aan de basis van dit patroon:  Meer en Beter.  Altijd meer en altijd beter.

 

Dat meer en beter wordt zowel in de gezinnen, de school, de geloofsgemeenschap met de paplepel ingegeven aan de kinderen.  Zij worden als het ware uitgenodigd een patroon te ontwikkelen dat de bedoeling heeft hen erg gelukkig te maken, maar in de praktijk vaak net het tegenovergestelde oplevert.  Het “meer en beter” wordt immers vaak door het kind ervaren als  “ik ben niet goed zoals ik ben”

 

Hoe ontstaat perfectionisme ?  

 

Het komt er meestal op neer dat een kind op een bepaald moment vaststelt dat het niet OK is, zoals het is. 

Er ontstaat op dat moment een nieuwe identiteit en het vroegere “vrije kind” kan niet meer aanwezig zijn. 

Dit “nieuwe” kind gaat er alles aan doen om OK gevonden te worden door de omgeving.  Het wil absoluut liefde en aandacht krijgen en vooral bevestiging dat hetgeen het doet OK is.  

 

Er ontstaat een patroon – dat zoals alle patronen gestuurd wordt vanuit het onbewuste – en dat patroon blijft zich eindeloos herhalen, dikwijls tot ver in het volwassen leven van het kind.  Bij velen houdt het nooit op. Het gaat om MOETEN. Moeten is het kernwoord van het patroon.

 

 • Het voornaamste symptoom bij kinderen is faalangst.  Zij verstijven als het ware als er een toets, een test, een examen is. Sommigen noemen dat stress, anderen spreken van panikeren.
 • In de puberteit krijgen jongeren met perfectionisme het vaak heel moeilijk met zichzelf.  Niet zelden ontstaan er reacties als eetstoornissen (boulimie, anorexia), zelfverminking, niet meer willen studeren, ea
 • Als volwassene blijft dat patroon vaak even sterk of nog sterker doorwerken.  Met  als mogelijke gevolgen:  een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, niet echt voor zichzelf kunnen zorgen, niet echt kunnen genieten als het voor zichzelf is, moeten zorgen voor anderen, behagen, (pleasen), nooit tevreden zijn over zichzelf en over eigen prestaties, uitstelgedrag, niet of moeilijk kunnen beslissen of kiezen, enz.

 

Vaak is de problematiek waar mensen mee in coaching komen, terug te brengen tot perfectionisme. En even vaak is dat patroon voor de betrokkene een blinde vlek.  Meestal krijg je als antwoord:  “Ik, ik ben helemaal niet perfectionistisch!”

 

Inhoud van de training

 

Aanpak en methode

In feite beperkt de rol van de therapeut of coach zich tot het aanreiken van methodesdie de cliënt de kans kunnen geven zichzelf te bevrijden van de belemmerende facetten van het patroon.Dit nadat de cliënt een heel duidelijk zicht heeft gekregen op het ontstaan van het patroon en op de symptomen die vandaag nog zijn/haar leven sturen.

 

Je kan het patroon behandelen vanuit twee invalshoeken:

 

 • Het bewuste:

  • Als je werkt vanuit het bewuste dan ga je acties lanceren waardoor de cliënt op bepaalde momenten heel bewust een nieuwe manier van denken en doen gaat toepassen.
   • Gedragstherapie is een goed voorbeeld hiervan
  • Er zijn ook voorbeelden van mensen die zich bewust worden van  de negatieve effecten van het patroon en dan vanuit dat inzicht resoluut beslissen om het anders te gaan doen en daar ook in lukken.

 

 • Het onbewuste:

  • In de opleiding kiezen we er voor het patroon te behandelen vanuit het onbewuste.
  • Het is duidelijk dat het patroon aangestuurd wordt vanuit het onbewuste. Het lijkt wel of iets in de cliënt continu alert is en klaar om de verschillende symptomen van het patroon aan te sturen.
   • “het gebeurt telkens weer zonder dat ik er vat op heb”
   • “ het overkomt me altijd”
   • “ik heb er geen controle over – het gebeurt”
  • Vanuit die wetenschap hebben we een behandelingsmethode op punt gezet die als doel heeft vanuit het onbewuste een nieuwe manier van denken, doen en voelen te laten aansturen.  Een nieuwe manier die past bij wie de cliënt nu is, in de deze fase van zijn/haar leven.  Een nieuwe manier die “moeten” vervangt door “mogen, of willen, of niet willen” en door “kiezen voor”

 

Het is duidelijk ons doel dat de deelnemers aan deze training na het beëindigen van het traject in staat zijn via deze methode cliënten te ondersteunen bij het zich bevrijden van de effecten van hun perfectionisme

 

Inhoud

 

 1. Er wordt uitvoerig ingegaan op het ontstaan van het patroon.
 • Wat gebeurt met het kind op dat moment ? 
 • Wat betekent die identiteitswijziging ?
 • Welke ervaringen kunnen aan de basis liggen van het ontstaan ?

 

 1. Wat zijn de symptomen van het patroon ?  of met andere woorden: hoe uit het patroon zich in het denken, doen en voelen van de betrokkene ?

Dit patroon wordt gekenmerkt door een veelheid van symptomen, ondermeer:

 • Niet tevreden kunnen zijn over mezelf en over hetgeen ik doe
 • Moeten zorgen voor anderen
 • Pleasen
 • Conflicten vermijden
 • Verwachtingen hebben naar anderen, maar ze niet uitspreken
 • Schuldgevoelens
 • Faalangst
 • Niet kunnen kiezen of beslissen
 • De lat heel hoog of veel te hoog leggen  - ook voor niet belangrijke dingen
 • Uitstelgedrag
 • Nooit opgeven of stoppen
 • Te groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Controle

 

Tijdens de training staan we uitgebreid stil bij elk van deze symptomen, zodat je als coach of therapeut dit ook kan herkennen in je werk met cliënten. Het is de bedoeling dat je filters ontwikkelt die je de symptomen doen zien en horen.

 

Effecten van het patroon

 • Dr Danielle Grouwels deelt haar kennis en inzichten rond de effecten van dit patroon op ons lichaam en onze geest 

 

 • invloed van “stress” –  wat zijn de fysiologische verschijnselen van stress, wat gebeurt er in ons lichaam, welke hormonen komen vrij
 • vecht-vlucht reactie (adrenerge reactie), cortisolspiegels gaan veranderen, en op de duur gaat de immuniteit dalen… met meer infecties tot gevolg…. (surmenage  burn out / soms depressie  CVS / fibro myalgie)
 • herkennen en behandelen van Burn out

 

 • Nadelige effecten binnen de omgeving

 

 • Leidinggevenden geven verkeerde signalen aan hun medewerkers,  ouders dragen het patroon onbewust over op kindere, druk op relaties vanuit extreme controle
 • Vaak zoeken perfectionisten een partner die hen uitnodigt hun patroon verder te zetten – niet een partner die hen kan bieden wat die hen kan uitnodigen om te ontwikkelen
 • bij kinderen en adolescenten met faalangst (één symptoom van het patroon neemt men vaak maatregelen die eigenlijk niet nodig zouden zijn als het kind geen faalangst had. Verder ontwikkelt het kind of de jongere vaak reactiegedrag:
  • Eetstoornissen, zichzelf verwonden, roepen in de klas, rebelleren, niet meer willen studeren, etc

 

Planning

Hieronder worden de blokken voorgesteld.  De trainingsdagen vind je terug via deze link

Blok 1 - 2 dagen       Perfectionisme in kaart brengen

 • Ontstaan van perfectionisme – mogelijke factoren die er toe kunnen leiden dat een kind besluit dat het niet OK is in de omgeving waar het leeft, dat het niet aanvaard wordt zoals het is, dat het niet voldoet, dat het niet de liefde krijgt waar het zo’n behoefte aan heeft, …
 • Het kindperspectief:   leren vertrekken vanuit de unieke ervaring van het kind - zonder oordeel over de ouders of de omgeving
 • De symptomen bij kinderen en volwassenen in kaart brengen
 • Dr Danielle Grouwels over de lichamelijke en geestelijk effecten van perfectionisme

 

blok 2 - 3 dagen       Werken met het onbewuste

 • Het cognitieve en het somatische in ons
 • Verschillende manieren om contact te maken met het onbewuste
 • Werken met beelden en metaforen
 • Generatieve trance oproepen en toepassen
 • Werken met delen in onszelf
 • Het vrije kind in onszelf

 

Blok 3 - 2 dagen        De OCP-methodiek – stap 1:  “de verandering mogelijk maken”

 • Contact maken met het deel dat het perfectionisme aanstuurt
 • Samenwerking bekomen
 • Doel definiëren
 • Een nieuwe manier van denken, doen en voelen mogelijk maken

 

blok 4 - 2 dagen    de OCP-methodiek  -  stap 2:  “verfijnen en bijsturen”

 • Onderhandelen met delen 
 • Deel 2 van de methode:  opvolging en bijsturing

 

Intervisie

 • tussen blokken 4 en 5  worden 1 of 2 intervisiemoment voorzien.

 

Blok 5 - 2 dagen     Werken met weerstanden en hulpbronnen

 • Weerstanden detecteren en integreren in de methodiek
 • Hulpbronnen integreren in de methodiek
 • Verder oefenen en feedback

 

Intervisie

 • tussen blokken 5 en 6 worden 1 of 2 intervisiemoment voorzien.

 

Blok 6 - 2 dagen    Evaluatie, feedback, certificatie

 • Dag 1:  demonstratie van een coachinggesprek
 • Dag 2:  jouw visie op het  coachen van perfectionisme

 

 

Je eigen traject

 • Als je de opleiding volgt, zal je uitgenodig worden om je te laten coachen met de OCP-methodiek.  De bedoeling hiervan is dubbel
  • ervaren wat de methodiek met je doet en hoe het werkt op het onbewuste
  • aan de slag gaan met je eigen patroon en zelf de bevrijding voelen

 

 

Kennismakingsavond en intakegesprek

Als je interesse voelt in de opleiding nodigen we je graag uit voor een kennismakingsavond. Je krijgt daar een duidelijk zicht op wat de opleiding kan bieden. Tevens komen al je vragen aan bod.

 

Vanuit het Ontwikkelingsinstituut wensen we zicht te krijgen op de je ervaring, motivatie en vooropleiding.  Onze voornaamste zorg hier is voorkomen dat mensen zich inschrijven die eigenlijk eerst beter een basis coachingopleiding of iets dergelijks gaan volgen.  Vermits het gaat om een specialisatie is het onze zorg om elke deelnemers echt mee te kunnen nemen naar de eindtermen die we voor onszelf vooropstellen. We gaan er voor dat alle deelnemers na de training in staat zijn de methodiek succesvol toe te passen.

 

Als je niet aanwezig kan zijn op een kennismakingsavond nodigen we uit contact te nemen met de trainer (marcel@hetontwikkelingsinstituut.be) om een intakegesprek vast te leggen.

 

 

Doelgroep

 

 • De training richt zich naar deelnemers die in staat zijn met mensen te werken op een coachende manier.  Dit betekent dat ze hun eigen wereldmodel opzij kunnen zetten en zich kunnen  focussen op de cliënt.  Zij kunnen een proces begeleiden en voortgang boeken door het structureren van wat er leeft bij de cliënt en van wat er gebeurt in een gesprek.  Zij zijn idealiter in staat te werken op bewust als op onbewust niveau.
 • We willen deelnemers opleiden die echt de bedoeling hebben voltijds of voor een gedeelte van hun tijd te gaan werken met mensen met perfectionisme
 • Mogelijke vooropleidingen:  coach, therapeut, arts, master-practitioner NLP,....
 • Als je twijfelt of je voldoende ervaring hebt om met succes deze opleiding af te ronden, vraag dan een skypegesprek aan via marcel@hetontwikkelingsinstituut.be

 

Didactische werkvormen

 

Om de kwaliteit van feedback te bewaken, worden maximum 16 deelnemers toegelaten.

 

Binnen een aangenaam leerklimaat wisselen we af tussen volgende werkvormen:

 

 1. Oefening door de deelnemers per twee of drie en feedback op de oefeningen: 40% van de tijd.
 2. Demonstratie: 15% van de tijd.
 3. Bespreking en reflectie: 30% van de tijd.
 4. Uitleg (theorie, model, principe of techniek): 15% van de tijd.

 

Er wordt niet gewerkt met rollenspelen. De vaardigheden worden geoefend aan de hand van je eigen ontwikkelingsproces gedurende de opleiding.

 

Vanaf een bepaalde fase wordt je uitgenodigd om aan de slag te gaan met oefenklanten.

 

 

 

 

Begeleiding

 

Hoofdtrainer gedurende gans het traject : Marcel Hendrickx

 

Marcel is NLP-trainer en coach.  Hij is in zijn coachingpraktijk reeds jaren bezig mensen te helpen zich te bevrijden van de nadelige effecten van het patroon.  Hij heeft aan de lijve ondervonden wat dit patroon met iemand kan doen, zowel lichamelijk als relationeel . Hij voelt zich ondertussen grotendeels bevrijd en toch zijn er af en toe nog restjes van de symptomen die de kop opsteken. Hij is bijzonder gemotiveerd om zijn kennis en kunde over te dragen naar de deelnemers.

 

Hij wordt ondersteund door dr. Danielle Grouwels

 

Danielle is huisarts. Ze heeft zich gespecialiseerd in burn-out. Zij laat ons kennismaken met de effecten van perfectionisme op ons lichaam en onze geest.

 

 

Prijs en inschrijving

 

De kostprijs van deze specialisatieopleiding bedraagt 2.950 € excl. BTW.

 

De opleiding komt in aanmerking voor tussenkomst van KMO-portefeuille

 

Bespaar tot 40 % via KMO-Portefeuille

De opleiding komt in aanmerking voor KMO-Portefeuille. KMO's en zelfstandigen kunnen tot 40% korting krijgen op onze opleidingen.

Opgepast! Enkel een deel van de catering kan worden gesubsidieerd, BTW en tussenkomst in zaalkosten worden niet gesubsidieerd.

Neem contact op met het secretariaat voor meer info over het in te vullen projectbedrag: 0475/61.45.23

 

Je kan je inschriijven via deze link.

 

Je inschrijving is pas definitief na betaling. Je plaats kan ingenomen worden door een andere deelnemer indien de betaling niet gebeurd is binnen de termijn aangegeven op de factuur.  

 

Praktisch

 

De opleiding gaat door in domein Koningsteen te Kapelle-op-den-Bos  http://www.koningsteen.be/

 

We starten telkens om 9u30 en eindigen rond 17u00. Gans de dag is thee, koffie, water en fruit voorzien en’s middags wordt een warme lunch geserveerd

 

De opleiding is niet-residentieel.  Overnachting is mogelijk, maar facultatief en voor eigen rekening. Reserveer tijdig je kamer in Koningsteen op 015/71.00.52 (elke werkdag tussen 9u.00 en 13u.00).

 

Het is goed om te zorgen voor een notaboekje (logboek) dat je tijdens de training gebruikt om zaken die betrekking hebben op jezelf en jouw functioneren als coach, te noteren.

 

 

Kennismakingsavond

 

Als je meer wil weten over de opleiding, de aanpak, enz, schrijf je dan in voor een gratis kennismakingsavond via deze link