Binnen het Ontwikkelingsinstituut wordt de OCP-methodiek gehanteerd (https://www.bevrijdjezelf.be/mobile/nl/454-de-ocp-methodiek). Specifiek naar deze methodiek (en dus volledig losstaand van het Ontwikkelingsinstituut) werd ook recent wetenschappelijk onderzoek gevoerd. Navolgend een korte weergave van dit onderzoek.

Vanaf februari 2016 liep er aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit in Leuven een onderzoek naar de effectiviteit van de OCP-methodiek. Het was de bedoeling om via het onderzoek de werking van de OCP-methodiek wetenschappelijk aan te tonen.

Dit onderzoek werd geleid door Prof. dr. Patrick Luyten. Prof dr. Luyten is lid van de faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

In wat volgt, geven wij een korte samenvatting van de onderzoeksresultaten.

 

Resultaten van de pilootstudie in het kader van de werking van de OCP-methodiek.

OCP is een coachingmethode die gebruikt wordt bij mensen die lijden aan perfectionisme. 

Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Prof. Dr. Patrick Luyten, lid van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Hij werd bijgestaan door 2 masterproefstudenten: Naomi Borkelmans en Inez Wulleman. De meting na 6 maand wordt ondersteund door Stefanie Neyrinck. 

 • Startdatum: februari 2016
 • Verwerking van de vragenlijsten na afloop van de coachingtrajecten: januari - maart 2017 
 • Verwerking van de vragenlijst voor de bevraging na 6 maanden:  januari 2018

 

Metingen:

 •  Meting 1: voor de start van het coachingtraject 
 • Meting 2: bij de afronding van het coachingtraject 
 • Meting 3: 6 maand na afronding van het traject

  

Werkten mee aan het onderzoek:

13 perfectionismecoaches . Zij pasten bij elke deelnemende coachee de OCP-methodiek toe.

 • 62 coachees, verspreid over de 13 coaches vulden de eerste vragenlijst in (meting 1) 
 • 30 deden ook mee aan meting 2 en vulden op het einde van het coachingtraject voor de tweede keer de vragenlijst in.

  

Profiel van de coachees die meewerkten 

 

 • Gemiddelde leeftijd 39,65 jaar 
 • Meestal hoger opgeleid 
 • Overwegend een werkende groep met arbeiders, bedienden en zelfstandigen 
 • Minderheid was met ziekteverlof 
 • De meerderheid van de deelnemers heeft een stabiele relatie van gemiddeld 15 jaar.

  

Aanmeldingsproblematiek

 Volgende elementen scoren hoog bij het invullen van meting 1: 

 • Angst 
 • Laag zelfbeeld 
 • Risico op burn-out 
 • Perfectionisme (de lat te hoog leggen en dus niet snel tevreden kunnen zijn)
 • Moeite met relationeel functioneren 
 • Aanleg voor depressie
 • Stress 

 

Uit de antwoorden op de vragenlijsten valt op dat een toch wel belangrijke groep in meer of mindere mate neigt naar een klinische depressie. 

  

Gemeten effecten 

De resultaten van de meting worden telkens weergegeven in een vork waarbinnen de antwoorden van de deelnemers zich situeerden. Om een idee te krijgen van het resultaat van de OCP-coaching dien je vooral het verschil tussen de cijfers te bekijken en niet zozeer de cijfers op zich. Het effect wordt als belangrijk beschouwd als het laagste cijfer van meting 1 hoger is dan het hoogste cijfer van meting 2. 

  

1.   Effect op depressie of neiging naar depressie

Meting 1   tussen 9 en 12

Meting 2   tussen 2,5 en 4

 

Dit betekent dat de coachees na het coachingtraject zich een stuk opgewekter voelden dan bij het begin van het traject

 

2.   Effect op angst

Meting 1   tussen 9 en 12

Meting 2   tussen 3 en 5

 

Mensen met perfectionisme (zoals wij daar naar kijken) hebben vaak last van angst en soms van paniekstoornissen.  Ook hier wordt duidelijk de positieve invloed van de OCP-methodiek aangetoond.

 

3.   Effect op perfectionisme (de lat heel (of te) hoog leggen)

Meting 1   tussen 7,8 en 8

Meting 2   tussen 3,5 en 4,5

 

Een duidelijk positief resultaat.  Het is goed om op te merken dat dit aspect slechts één van de symptomen is van het patroon dat wij perfectionisme of bevestigingsdrang noemen.

 

4.   Effect op zelfkritisch perfectionisme(nooit tevreden zijn over wat jij of anderen doen)

Meting 1   tussen 0,5 en 1

Meting 2   tussen – 0,5 en - 1

 

Ook op de kritische factor die voor voortdurende ontevredenheid zorgt heeft OCP duidelijk een positieve impact.

 

5.   Effect op afhankelijkheid(nood aan bevestigingsdrang ed)

Meting 1   tussen 0 en 0,5

Meting 2   tussen – 0,75 en -1,25

 

Binnen relaties heeft perfectionisme vaak een heel negatieve invloed. Het zorgt ervoor dat de verhoudingen tussen (gespreks)partners niet evenwaardig zijn.  Uit het onderzoek blijkt dat ook dit aspect duidelijk verbetert. Hetgeen ook door mensen die gecoacht werden, bevestigt wordt.

 

6.   Effect op burn-out 

Meting 1   tussen 2,75 en 3,50

Meting 2   tussen 1,5 en 2,25

 

In het kader van preventie voor burn-out zijn deze resultaten hoopgevend. Door het perfectionisme [FD5] te behandelen met OCP toont het onderzoek aan dat er duidelijk minder burn-out is na de coaching.

 

7.   Effect op bevlogenheid

Meting 1   tussen 2,9 en 3,9

Meting 2   tussen 3,8 en 5

 

Deze parameter geeft weer dat mensen nadat ze hun patroon achter zich hebben gelaten, duidelijk meer in hun kracht staan en meer gemotiveerd zijn.

 

Meting 3     6 maanden na het einde van het coachingtraject

 

6 maanden na het beëindigen van hun coachingtraject kregen de coachees die meewerkten aan het onderzoek opnieuw een vragenlijst toegestuurd, die ze ingevuld en zonder tussenkomst van de coach konden terugsturen naar de onderzoekers.

 

De resultaten van deze meting werden vergeleken met deze van de eerste de tweede meting. Het is opvallend dat de resultaten van de derde meting over gans de lijn ongeveer gelijk zijn aan die van de tweede meting.

 

Dit betekent dat het resultaat dat op het einde van het coachingtraject bekomen was, behouden blijft op langere termijn.